השוואה בין מסלולי השקעה

באפשרותכם לבחור בעת תהליך ההפקדה לאיזה מסלול להפקיד את הכספים: מסלול B-MATCH (מסלול הפיזור המקסימלי), הכולל את כל ההלוואות הזמינות להשקעה בפלטפורמה, מסלול B-GOLD (מסלול הבטוחות), בו כל ההלוואות הן "הלוואות זהב" – הלוואות בעלות גיבוי של שעבוד נכס, או לבקש להצטרף לאחד ממסלולי הריבית המתוחמת.

השוואה בין מסלוליםB-MATCHB-GOLD
ריבית שנתית ממוצעת8.7%9.1%
סוגי הלוואות בתיקכל הסוגיםהלוואות זהב בלבד
דמי ניהול (למעט הלוואות בערבות המדינה)0.6%0.8%
אחוז הלוואות צמודות לפרייםמעל 60%מעל 85%
בקשת משיכהבכל עתכל 18 חודשים
מאפיינים מרכזייםפיזור מקסימליכל ההלוואות מגובות בשעבודים

B-MATCH

מסלול הפיזור המקסימלי
8.7% ריבית שנתית ממוצעת
 • פיזור על פני כל ההלוואות במערכת
 • ניתן לבקש למשוך את הכספים בכל עת

B-GOLD

מסלול הבטוחות
9.1% ריבית שנתית ממוצעת
 • כל ההלוואות מגובות בשעבוד
 • כספי ההשקעה ניתנים למשיכה לאחר 18 חודשים

4-5

מסלול עם הלוואות בריבית בגובה:
5%-4% ריבית שנתית ממוצעת
 • פיזור להלוואות בטווח ריבית זה בלבד
 • במסלול זה הכסף לא ניתן למשיכה עד לסיום ההלוואה

5-6

מסלול עם הלוואות בריבית בגובה:
6%-5% ריבית שנתית ממוצעת
 • פיזור להלוואות בטווח ריבית זה בלבד
 • במסלול זה הכסף לא ניתן למשיכה עד לסיום ההלוואה

6-7

מסלול עם הלוואות בריבית בגובה:
7%-6% ריבית שנתית ממוצעת
 • פיזור להלוואות בטווח ריבית זה בלבד
 • במסלול זה הכסף לא ניתן למשיכה עד לסיום ההלוואה

7-8

מסלול עם הלוואות בריבית בגובה:
8%-7% ריבית שנתית ממוצעת
 • פיזור להלוואות בטווח ריבית זה בלבד
 • במסלול זה הכסף לא ניתן למשיכה עד לסיום ההלוואה

* נכון ליום 5.9.23. בהלוואות שהן בערבות מדינה יגבו דמי ניהול נוספים בסכום השווה למחצית מהריבית העולה על 4 אחוזים (בחישוב חודשי) ולכן, שיעור דמי הניהול האפקטיבי בכל מסלול יהיה גבוה יותר מהמוצג לעיל / כל ההלוואות במסלול B-GOLD כוללות שעבוד של נכס בנוסף לערב או לווה נוסף (אם ישנם) / LTV 80% / נקודת יציאה לאחר 18 חודשים – בתום 18 החודשים יפתח חלון בקשת משיכה למשך 30 ימים בהם הלקוח יוכל לבקש למשוך או לסגור את הכסף למשך 18 חודשים נוספים / אין התחייבות לפיזור מינימום / להלוואות רכיב פריים. האמור לעיל כפוף לתנאי החברה, לתנאי השימוש ולהוראות הדין כפי שיעודכנו מעת לעת. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי ואין במידע על תשואות ו/או ריביות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות ו/או ריביות שתושגנה בעתיד ואין בנתונים אודות ריבית כדי להעיד על תשואה נטו. אין באמור לעיל משום ייעוץ השקעות ו/או כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח. פעילות P2P בישראל מוסדרת תחת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע”ו-2016; 

 

האמור לעיל כפוף לתנאי החברה, לתנאי השימוש ולהוראות הדין כפי שיעודכנו מעת לעת. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי ואין במידע על תשואות ו/או ריביות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות ו/או ריביות שתושגנה בעתיד ואין בנתונים אודות ריבית כדי להעיד על תשואה נטו. אין באמור לעיל משום ייעוץ השקעות ו/או כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח. פעילות P2P בישראל מוסדרת תחת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016; הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. הענקת ההלוואה מותנית בחתימה על הסכם הלוואה ועמידה בהוראותיו. אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בהשארת הפרטים אתם נותנים את הסכמתכם לקבלת דיוורים פרסומיים מחברת BTB אך באפשרותכם לבקש להסיר עצמכם בכל עת. ט.ל.ח

כל הזכויות שמורות ל-בי.טי.בי מקשרים הלוואות בישראל בע"מ 2014-2023, החרש 8, תל אביב